© Óscar Collazo
11. Marie de France.4800X3600
20. Amelot_(20).4800x3600
21. BNF-fr-854-f140r.Azalais. 4800x3600
3. Comptessa Día 1.4800X3600
10. Christine de Pizan.4800X3600
22. IVR52.4800x3600
4. Comptessa Día 2.4800X3600
 

Esther Corral Díaz

Investigadora Principal

Profesora Titular de Filoloxía Románica na Universidade de Santiago de Compostela, desde o ano 2000, está acreditada para o corpo de catedráticos (novembro,  2015). A súa tese de doutoramento, presentada en 1993, baixo o título “A muller na lírica galego-portuguesa: análise da súa denominacións”, centrábase no ámbito feminino da Idade Media sendo ampliada e actualizada como libro en “As mulleres nas cantigas medievais” (Edicións do Castro, 1966, con reimpresión 1999).

A súa investigación iniciouse en aspectos lexicográficos de lingüística románica, para centrarse posteriormente en materias relacionadas coa literatura na Idade Media como a narrativa, a obra filolóxica do humanista Angelo Colocci e, sobre todo, na lírica galego-portuguesa, abordando nesta tradición cuestións de tipo temático, tipolóxico (cantigas dialogadas, tençons, partimen) e do léxico dos cancioneiros, sempre enmarcada no contexto románico. A liña de traballo aberta, a partir da súa tese sobre as mulleres na literatura da Idade Media, é continuada no tempo coa publicación de estudos centrados en aspectos particulares como a simboloxía da vestimenta feminina na lírica, a voz da muller na cantiga de amigo, a figura da famosa “soldadeira” Maria Balteira, y sobre a primeira escritora medieval europea en linguas vernáculas, María de Francia.

Os seus traballos publicáronse en editoriais de prestixio como Universtity of Pennsylvania Press (“Feminine Voices in the Galician-Portuguese Cantigas de amigo”, en Medieval Woman’s Song: Cross-Cultural Approaches), Asghate, Ed. del Galluzzo (Sismel), Ed. dell’Orso, Biblioteca Apostolica Vaticana; e en revistas como Bulletin of Hispanic Studies, Cultura Neolatina, Medioevo Romanzo ou Revue des Langues Romanes.

Participou en calidade de editora en varios volumes publicados pola USC y por outras editoriais relevantes (Edizioni del Galluzzo, Edizioni dell’Orso). Organizou varios congresos internacionais de repercusión internacional: In marsupiis peregrinorum. Circulación de textos e imágenes alrededor del Camino de Santiago en la Edad Media, VII Congreso Doctorado Europeo en Filoloxía Románica (24-28 de marzo de 2008), y el Coloquio Internacional Parodia y debate metaliterarios en la Edad Media, III Encuentro Temático Asociación Hispánica de Literatura Medieval (7-8 de novembro de 2012).

Desde o ano 1994, no que se incorpora á vida universitaria, participou ininterrumpidamente en proxectos de investigación estatais e autonómicos como membro do equipo de investigación. Ademais, foi IP nunha Acción Complementaria e nos proxectos: “Os xéneros dialogados na lírica galego-portuguesa” (financiado pola Xunta de Galicia), “El debate metaliterario en la lírica románica medieval” (Ministerio de Ciencia e Innovación) e, actualmente, “Voces de mujeres en la Edad Media: entre realidad y ficción” (Ministerio de Economía e Competitividade). Dirixe, ademais, o proxecto Prosa literaria medieval galega pertencente ao macroproxecto Arquivo Galicia Medieval do “Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades” de Santiago de Compostela.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su almacenamiento, así como acepta nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies